naambordje van nederlandse liedjes liedjessite liedjeswebsite In de OvertuinIn de Overtuin

De website waar muziek in zit !
Home

Volksliedjes A
Volksliedjes B
Volksliedjes C
Volksliedjes D
Volksliedjes E
Volksliedjes F
Volksliedjes G
Volksliedjes H
Volksliedjes I
Volksliedjes J
Volksliedjes K
Volksliedjes L
Volksliedjes M
Volksliedjes N
Volksliedjes O
Volksliedjes P
Volksliedjes R
Volksliedjes S
Volksliedjes T
Volksliedjes U
Volksliedjes V
Volksliedjes Wa  /  Wi
Volksliedjes IJ
Volksliedjes Z

Wilhelmus
Volkslied provincies
Oranje boven
Sinterklaasliedjes
Kerstliedjes
Kerstliedjes (vervolg)
Jaarfeesten
Canons

Zoek op alfabet / thema


Info

Inhoud website:
volksliedjes - volksliederen van alle provincies in Nederland - volkslied provincie - Van Lauwerszee tot Dollard tou, Frysk bloed tsjoch op, Ik heb u lief mijn heerlijk landje, Aan de rand van Hollands gouwen, Er ligt tusschen Dinkel en Regge een land, Gelders dreven zijn de mooiste, Waar der beuken breede kronen, Langs de Vecht en d'oude Rijnstroom, Noord-Holland, ik houd van het groen in je wei, Zuid-Holland met je weiden en 't grazende vee, Geen dierder plek voor ons op aard, Toen den Hertog Jan kwam varen, Waar in het bronsgroen eikenhout het nachtegaaltje zingt, Waar wij steden doen verrijzen - complete teksten met tekst en muziek mp3 nederland nederlands lied liedje nederlandstalig volksliedje nederlandstalige liederen volksliedjes provinicaal volkslied provinciale volksliederen Nederland Holland provincielied provincieliedje provincieliedjes provincieliederen

provincie groningen, friesland, drenthe, drente, overijssel, gelderland, utrecht, noord-holland, zuid-holland, zeeland, brabant, braband, limburg, gelders volkslied, flevoland, overzicht, provinicaal volkslied, nederlandse, provinciale volksliederen, Nederland Holland

Trefwoorden: songtekst songteksten songtext liedtekst liedteksten nederlandse liedjes nederland holland hollandse liedjes luisteren beluisteren zingen meezingen auteur componist

Varianten: volkslied groningen volkslied friesland volkslied drenthe drente volkslied overijssel volkslied gelderland volkslied utrecht volkslied noord-holland volkslied zuid-holland volkslied zeeland volkslied brabant braband volkslied limburg gelders volkslied volkslied flevoland verzameling overzicht provinicaal volkslied provincies provincie provinciale volksliederen volkslied van alle provincies Nederland Holland
Volksliederen van alle provincies

∼  alle provincieliederen van Nederland met muziek  ∼


 
Gronings volkslied:
Grönnens laidVan Lauwerszee tot Dollard tou,
van Drenthe tot aan 't Wad,
doar gruit, doar bluit ain wonderlaand,
rondom ain wondre stad.
Ain pronkjewail in golden raand
is Grönnen, Stad en Ommelaand;
ain pronkjewail in golden raand
is Stad en Ommelaand!

Doar broest de zee, doar hoelt de wind,
doar soest 't aan diek en wad,
moar rustig waarkt en wuilt het volk,
het volk van Loug en Stad.
Ain pronkjewail in golden raand
is Grönnen, Stad en Ommelaand;
ain pronkjewail in golden raand
is Stad en Ommelaand!

Doar woont de dege degelkhaaid,
de wille, vast as stoal,
doar vuilt het haart wat tonge sprekt,
in richt- en slichte toal.
Ain pronkjewail in golden raand
is Grönnen, Stad en Ommelaand;
ain pronkjewail in golden raand
is Stad en Ommelaand!


volkslied provincie groningen muziek midi mp3

Lied dateert uit 1919.

Tekst: Geert Teis Pzn.
Muziek: G.R. Jager.

Volkslied van de provincie Groningen (met muziek, midi).It Fryske Folksliet - Het Friese volkslied:
De âlde FriezenFrysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede
en bûnzje troch ús ieren om!
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d'ierde,
it Fryske lân fol eare en rom.
Klink dan en daverje fier yn it rûn
dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen,
oerâlde, leave Fryske grûn,
nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen,
dy't Friezen oan har lân ferbûn.
Klink dan en daverje fier yn it rûn
dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Fan bûgjen frjemd, bleau by 't âld folk yn eare
syn namme en taal, syn frije sin;
syn wurd wie wet; rjocht, sljocht en trou syn leare,
en twang, fan wa ek, stie it tsjin.
Klink dan en daverje fier yn it rûn
dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Trochloftich folk fan dizze âlde namme,
wês jimmer op dy âlders great!
Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme
in grien, in krêftich bloeiend leat!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
dyn âlde eare, o Fryske grûn!


volkslied provincie friesland muziek midi mp3

Lied dateert uit 1829.

Tekst: Eeltsje Halbertsma (bewerkt door Jacobus van Loon in 1876).
Muziek: op de melodie van het Duitse lied 'Von hoh'n Olymp herab' van Heinrich Schnoor.

Volkslied van de provincie Friesland (met muziek, midi).Drents volkslied


Ik heb u lief, mijn heerlijk landje
mijn enig Drentheland
ik min de eenvoud in uw schoonheid,
'k heb u mijn hart verpand.
Mijn taak vervuld' ik blijde
waarheen ook plicht mij riep
uw geest was 't, die mij leidde,
daarom vergeet 'k u niet.

'k Hoor nog de lieve held're klokjes
bij zinkend' avondzon
als schaapjes keerden van de heide
en moeder met ons zong.
O, kon ik nog eens horen
dat lied in 't schemeruur
en vaders schoon vertelsel
bij 't vrolijk knappend vuur!

'k Zie nog uw brink met forsche eiken
waar ik mijn makkers vond,
waar ik mijn tenen mandje vulde
met eikels, glad en rond.
Daar bij die oude linde
kwam 'k met mijn vrienden saam,
zo menig vriend ging henen
de schors bewaart zijn naam.

De ruige boswal langs uw velden
was mijn luilekkerland,
die gaf mij lekk're, zoete bramen
uit milde, gulle hand.
Daar gaarde ik de brandstof
voor 't oud en heilig vuur,
als lentes adem wekte
uit sluim'rende natuur.

Waar nog de held're, koele veldplas
uw vredig beekje voedt,
daar in dat wijde, bruine heivlak
waar wilp en korhoen broedt.
Daar koelde ik mijn leden
in 't nat van zuiv're wel,
daar heb ik leren zwieren
op ijzers, blank en snel.

Die beelden uit dat zoet verleden
wat blijven zij bij mij!
Vaak heb ik zware strijd gestreden
dan hielpen, sterkten zij.
En nu, ten volle dankbaar
wijd 'k u mijn beste lied,
mijn heilrijk, heerlijk Drenthe
vergeten kan 'k u niet.


volkslied provincie drenthe muziek midi mp3

Lied dateert uit 1896.

Tekst en muziek: J.J. Uilenberg.

Volkslied van de provincie Drenthe (met muziek, midi).Overijssels volkslied


Aan de rand van Hollands gouwen
over brede IJsselstroom
ligt daar, lieflijk om t' aanschouwen
Overijssel, fier en vroom.
Waar de Vecht en Regge kronk'len
door de heuv'len in 't verschiet,
waar de Dinkelgolfjes fonk'len
ligt het land, dat 'k stil bespied.

'k Heb u lief; g' omvat in glorie
oudheid, kunst en klederdracht.
Eertijds streden om victorie
steden, ridders, burchtenmacht.
D' eindeloze twisten brachten
u, mijn land, geen voorspoed aan;
toch is uit uw leed en klachten
rijke stedenbloei ontstaan.

Gij bidt God, dat Hij op 't zaaien
rijpen doe 't gestrooide zaad;
dat ge dankbaar 't graan moogt maaien
als het uur van oogsten slaat.
Oversticht, ww schone weiden,
horizonten, paarse hei
boeien hart en ziele beide
van uw volk. Gij zijt van mij.


volkslied provincie overijssel muziek midi mp3

Tekst: Joh. Polman.

Volkslied van de provincie Overijssel (met muziek, midi).Twents volkslied


Er ligt tusschen Dinkel en Regge een land
ons schoone en nijvere Twente.
Het land van den arbeid, het land der natuur
het steeds onvolprezene Twente.
Daar golft op de esschen het goudgele graan
doet 't snelvlietend beekje het molenrad gaan
daar ligt er de heide in 't paarsrode kleed
dat is 't ons zoo dierbare Twente,
dat is 't ons zoo dierbare Twente.

Waar Twickel zijn torens uit 't eikenloof heft
de Lutte zijn heuvels doet blinken
de paasvuren branden alom in 't rond
en 't landvolk den kersthoorn laat klinken,
daar stroomt onze Dinkel zo heerlijk door 't land
door bossen en velden, door 't Losserse zand
daar rust er ons oog van der heuvelen top
op 't heerlijke landschap, ons Twente,
op 't heerlijke landschap, ons Twente.

De rookwolk die stijgt aan de horizon op
die wijst ons de nijvere steden
met mensen, arbeidzaam en degelijk, bewoond
de zetels van 't krachtige heden.
Daarbuiten, in boerschap, op heide en veld
daar wordt nog de sage en 't sprookje verteld
daar rust de Tubanter in 't heuvelig graf
't verleden naast 't heden van Twente,
't verleden naast 't heden van Twente.

En voert ons het lot ook uit Twente soms weg
wij blijven het immer gedenken.
Geen andere landstreek, hoe schoon ze ook zij
kan 't zelfde als Twente ons schenken.
Wij drukken elkaar in den vreemde de hand
gedenken ons klein, maar zo dierbare land
en moge ons huis in den vreemde ook staan
ons hart blijft toch altijd in Twente,
ons hart blijft toch altijd in Twente.


volkslied twente midi mp3 muziek
volkslied twente nederlands bladmuziek bladmuziek
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


De Dinkel en de Regge zijn twee riviertjes in Twente.

Tekst: J.J. van Deinse.
Muziek: M. Eberwein.

Volkslied van Twente (met muziek, midi).Geldersch volkslied


Gelders dreven zijn de mooiste
in ons dierbaar Nederland.
Vette klei- en heidegronden,
beken, bosch en heuvelrand.
Ginds de Waal, daar weer de IJssel,
dan de Maas en ook de Rijn.
Geeft ons recht om heel ons leven
trotsch op Gelderland te zijn,
geeft ons recht om heel ons leven
trotsch op Gelderland te zijn.

Waar ons vaderland bebouwd werd
door den Saksischen Germaan,
daar werd onze stam geboren,
daar is Gelderland ontstaan.
En het graan, dat thans geoogst wordt,
waar het woest en wild eens was
geeft ons recht om trotsch te wezen
op ons echt Gelders ras,
geeft ons recht om trotsch te wezen
op ons echt Gelders ras.

In de dorpen en de steden
tusschen Brabant en de Zee,
tussen Utrecht en Westfalen
heerscht de welvaart en de vreê!
Met je kerken en kasteelen,
met je huisjes aan den dijk,
Gelderland, jij bent de parel
van ons Hollandsch koninkrijk,
Gelderland, jij bent de parel
van ons Hollandsch koninkrijk.


volkslied provincie gelderland gelders muziek midi mp3

Tekst: Jan van Riemsdijk.
Muziek: Rombout van Riemsdijk.

Toelichting: Dit lied was tot 1998 het volkslied van de provincie Gelderland (daarna werd dat: 'Waar der beuken breede kronen' van C. Geerlings - zie lied hieronder).

Voormalig volkslied van de provincie Gelderland (met muziek, midi).Ons Gelderland


Waar der beuken breede kronen
ons heur koele schaduw biên
waar we groene dennebosschen
paarse heidevelden zien
waar de blonde roggeakker
en het beekje ons oog bekoort
daar is onze Vale-ouwe
kostlijk deel van Gelre's oord,
daar is onze Vale-ouwe
kostlijk deel van Gelre's oord.

Waar bij zomerzon de boomgaard
kleurig ooft den wand'laar toont
en de vruchtb're korenakker
stagen arbeid rijk'lijk loont
waar het 'aorige rivierke'
rustig stroomt langs groenen boord
daar is onze rijke Betuw
kost'lijk deel van Gelre's oord,
daar is onze rijke Betuw
kost'lijk deel van Gelre's oord.

Waar kasteelen statig rijzen
rond door park en bosch omringd
waar het voog'lenkoor zijn lied'ren
in het dichte loover zingt
waar het lief'lijk schoon van 't landschap
't oog des schilders steeds bekoort
daar is onze "olde Graafschap"
kost'lijk deel van Gelre's oord,
daar is onze "olde Graafschap"
kost'lijk deel van Gelre's oord.


volkslied provincie gelderland gelders muziek midi mp3
volkslied provincie gelderland gelders bladmuziek bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Gelders volkslied.

Tekst en muziek: C.J.C. Geerlings.

C.J.C. Geerlings (1865 of 1875-1951) was onderwijzer en schreef kinderverhalen en kinderliedjes. Bekende liedjes van zijn hand zijn 'Koeltjes suiz'len' en 'Het spruit aan de bomen'.

Uitleg: vale ouwe: veluwe (Germaans falwa: vaal, bleek land, braak/onbewerkt, i.t.t. betuwe: bhad land, goed, vruchtbaar land).

Toelichting: Dit lied is sinds 1998 het volkslied van de provincie Gelderland (daarvoor was dat: 'Gelders dreven zijn de mooiste' van J. van Riemsdijk - zie lied hierboven).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Utrechts volkslied


Langs de Vecht en d' oude Rijnstroom
strekt zich wijd het Stichtse land.
Willibrord ontstak uw fakkel,
die onblusbaar verder brandt.
Waar 's lands Unie werd geboren,
Utrecht, hart van Nederland!

Utrecht, parel der gewesten,
'k min uw bos en lustwarand'.
'n Eigen stempel draagt uw landschap:
plas, rivier of heid' en zand,
weid' en bongerd, bont verscheiden,
Utrecht, hart van Nederland!

Utrecht, nobel, nijver Utrecht,
middelpunt naar alle kant,
aan uw eigen stijl en schoonheid
houd ik steeds mijn zin verpand.
Blijv' in goed' en kwade dagen:
Utrecht, hart van Nederland!


volkslied provincie utrecht muziek midi mp3

Lied dateert uit 1952.

Tekst: Jan Küppers.
Muziek: Henry Smart.

Volkslied van de provincie Utrecht (met muziek, midi).Noord-Hollands volkslied


Noord-Holland, ik houd van het groen in je wei,
het zwart-wit en rood van je koeien.
Je velden vol molens versieren de mei
wanneer alle bollen gaan bloeien.
Het zilveren licht kleurt de lucht op het land
en zilt komt de zeelucht gewaaid aan je strand.
Om 't wit van de wolken aan 't hemelse blauw:
Noord-Holland, mijn Holland, hoe houd ik van jou!

Noord-Holland, ik houd van je heerlijke Gooi,
je prachtige Kennemerdreven.
Je meren en brede kanalen zo mooi,
zijn spiegels van waterrijk leven.
En zie ik je polders, ontworsteld aan zee,
daar wuift nu het goudgele graan met ons mee.
Het fluitekruid siert met zijn sluier je dijk,
Noord-Holland, mijn Holland, wat ben je toch rijk!

Noord-Holland, ik zie je historische pracht,
bewaard in je talloze steden.
Je huizen getuigen van stoerheid en kracht,
en rijk is je grote verleden.
Een volk waar de één op de ander vertrouwt
en dat aan zijn toekomst nog dagelijks bouwt,
met ieder die aan jou zijn hart heeft verpand,
daarom ben jij Holland, mijn Holland, mijn land!


volkslied provincie noord-holland muziek midi mp3

Lied dateert uit 1950.

Tekst: P.J. Ferdinant.
Muziek: Gerrit Bosch.

Volkslied van de provincie Noord-Holland (met muziek, midi).Zuid-Hollands volkslied


Zuid-Holland met je weiden en 't grazende vee,
je molens, je duinen, je strand en je zee,
je plassen en meren, aan schoonheid zo rijk,
je grote rivieren, betoomd door de dijk,
je akkers met graan, waar de wind over gaat,
je bloembollenvelden in kleurig gewaad!
Aan jou, o Zuid-Holland, mijn heerlijk land, mijn heerlijk land,
aan jou, o Zuid-Holland, heb ik mijn hart verpand!

Zuid-Holland, je hoofdstad zo mooi en zo oud,
je weids 's-Gravenhage, met Plein en Voorhout,
daar vindt men 't bestuur van Provincie en Land,
daar wonen ook ambassadeur en gezant.
Daar gingen de graven van Holland op jacht,
daar zetelt Oranjes doorluchtig geslacht!
Aan jou, o Zuid-Holland, historisch land, historisch land,
aan jou, o Zuid-Holland, heb ik mijn hart verpand!


volkslied provincie zuid-holland muziek midi mp3

Lied dateert uit 1950.

Tekst: L.C. Winkelman.
Muziek: H.G. Lukkien.

Volkslied van de provincie Zuid-Holland (met muziek, midi).Zeeuws volkslied


Geen dierder plek voor ons op aard,
geen oord ter wereld meer ons waard,
dan, waar beschermd door dijk en duin,
ons toelacht veld en bosch en tuin;
waar steeds d' aloude Eendracht woont
en welvaart 's landsmans werk bekroont,
waar klinkt des Leeuwen forsche stem:
"Ik worstel moedig en ontzwem!"

Het land dat fier zijn zonen prijst
en ons met trots de namen wijst
van Bestevâer en Joost de Moor,
die blinken zullen d' eeuwen door;
waarvan in de historieblaên,
de Evertsen en Bankerts staan,
dat immer hoog in ere houdt
den onverschrokken Naerebout.

Gij, Zeeland, zijt ons eigen land,
wij dulden hier geen vreemde hand,
die over ons regeeren zou,
aan onze vrijheid zijn wij trouw.
Wij hebben slechts één enk'le keus:
"Oranje en Zeeland!" da's de leus!
Zoo blijven wij met hart en mond,
met lijf en ziel: goed Zeeuwsch, goed rond.


volkslied provincie zeeland muziek midi mp3

Lied dateert uit 1919.

Tekst: D.A. Poldermans.
Muziek: J. Morks.

Volkslied van de provincie Zeeland (met muziek, midi).Zeeuws-Vlaams volkslied


Waar eens 't gekrijs der meeuwen
verstierf aan 't eenzaam strand,
daar schiepen zich de Zeeuwen
uit schor en slik hun land.
En kwam de stormwind woeden,
hen dreigend met verderf,
dan keerden zij de vloeden
van 't pas gewonnen erf.

Van d' Ee tot Hontenisse,
van Hulst tot aan Cadzand,
dat is ons eigen landje,
maar deel van Nederland.

Waar eens de zeeën braken,
met donderend gedruis
daar glimmen nu de daken
en lispelt bladgesuis.
Daar trekt de ploeg de voren,
daar klinkt de zicht in 't graan,
daar ziet men 't Zeeuwse koren,
het allerschoonste staan.

Van d' Ee tot Hontenisse,
van Hulst tot aan Cadzand,
dat is ons eigen landje,
maar deel van Nederland.

Daar klappen rappe tongen
de ganse lieve dag,
daar klinkt, uit frisse longen,
gejok en gulle lach.
Daar klinkt de echte landstaal,
geleerd uit moeders mond,
eenvoudig, zonder omhaal,
goed Zeeuws en dus goed rond.

Van d' Ee tot Hontenisse,
van Hulst tot aan Cadzand,
dat is ons eigen landje,
maar deel van Nederland.

Daar werd de oude zede
Getrouwelijk bewaard.
En 't huis in dorp en steden
bleef zuiver Zeeuws van aard.
Daar leeft men zo eendrachtig
en vrij van droef krakeel.
Daar dankt men God almachtig
voor 't toegemeten deel.

Van d' Ee tot Hontenisse,
van Hulst tot aan Cadzand,
dat is ons eigen landje,
maar deel van Nederland.

De worstelstrijd met Spanje
bracht ons het hoogste goed:
de vrijheid, door Oranje
betaald met hartebloed.
Dat goed gaat nooit verloren,
de Nederlandse vlag
zal wapp'ren van de toren
tot op de jongste dag.

Van d' Ee tot Hontenisse,
van Hulst tot aan Cadzand,
dat blijft ons eigen landje,
maar deel van Nederland.


volkslied provincie zeeland muziek midi mp3

Lied dateert uit 1917.

Tekst: J.N. Pattist en J. Vreeken.
Muziek: A. Lijssen.

Volkslied van Zeeuws-Vlaanderen (met muziek, midi).Noord-Brabants volkslied (niet officieel)


Toen den Hertog Jan kwam varen
te peerd parmant al triumfant
na zevenhonderd jaren
hoe zong men t' allen kant:
Harba lorifa, zong den Hertog,
harba lorifa.

Na zevenhonderd jaren
in dit edel Brabants land.

Hij kwam van over 't water
de Scheldevloed, aan wal te voet
t' Antwerpen op de straten
zilver veren op zijn hoed:
Harba lorifa, zong den Hertog,
harba lorifa.

t' Antwerpen op de straten
lere leerzen aan zijn voet.

Och Turnhout, stedeke schone
zijn uw ruitjes groen, maar uw hertjes koen
laat den Hertog binnenkomen
in dit zomers vrolijk seizoen.
Harba lorifa, zong den Hertog,
harba lorifa.

Laat den Hertog binnenkomen
hij heeft een peerd van doen.

Hij heeft een peerd gekregen
een schoon wit peerd, een schimmelpeerd,
daar is hij opgestegen
dien ridder onverveerd.
Harba lorifa, zong den Hertog,
harba lorifa.

Daar is hij opgestegen
en hij reed naar Valkensweerd.

In Valkensweerd daar zaten
al in de kast, de zilverkast
de guldekoning zijn platen
die wierden aaneengelast.
Harba lorifa, zong den Hertog,
harba lorifa.

De guldekoning zijn platen
toen had hij een harnas.

Rooise boeren, komt naar buiten
met de grote trom, met de kleine trom
trompetten en cornetten ende fluiten
want den Hertog komt weerom.
Harba lorifa, zong den Hertog,
harba lorifa.

Trompetten en cornetten ende fluiten
in dit Brabants hertogdom.

Wij reden allemaal samen,
op Oirschot aan, door een kanidasselaan
en Jan riep: "In Gods name
hier heb ik meer gestaan!".
Harba lorifa, zong den Hertog,
harba lorifa.

En Jan riep: "In Gods name
reikt mij mijn standaard aan".

De standaard was de gouwe
die waaide dan, die draaide dan
die droeg de Leeuw mee klauwen.
Wij zongen alle man:
Harba lorifa, zong den Hertog,
harba lorifa.

Die droeg de Leeuw mee klauwen
ja, de Leeuw van Hertog Jan!

Hij is in Den Bosch gekommen
al in de nacht, en niemand zag 't
en op de Sint Jan geklommen
daar ging hij staan op wacht.
Harba lorifa, zong den Hertog,
harba lorifa.

En op de Sint Jan geklommen
daar staat hij dag en nacht.


volkslied provincie brabant muziek midi mp3


Tekst: Harrie Beex.
Muziek: Floris van der Putt.
In: Den Brembos (Brabantia Nostra, 1950).

Harrie Beex (1914-1997) was een Brabantse priester en tekstdichter. Floris van der Putt (1915-1990) was een Brabantse priester en componist. Zij schreven samen ook het liedje 'Dubbele Jan, die zie je niet meer op de kermis staan'.

Uitleg: Hertog Jan: Jan I, hertog van Brabant (1253-1294). Deze hertog schreef verschillende liederen, waaronder 'Eins meien morgens fruo was ich uf gestan' met als refrein 'Harba harba lori fa, harba lori fa'.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  De stemvork. Liederenbundel voor gidsen en padvindsters (ca. 1950)
•  L. van Gemert, Zing (1959)
•  M. Veldhuyzen, Prisma liederenboek (1961)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Limburgs volkslied:
Limburg, mijn vaderlandWaar in 't bronsgroen eikenhout, 't nachtegaaltje zingt,
over 't malsche korenveld 't lied des leeuw'riks klinkt,
waar de hoorn des herders schalt langs der beekjes boord:
daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord,
daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord!

Waar de breede stroom der Maas statig zeewaarts vloeit,
weeld'rig sappig veldgewas kostelijk groeit en bloeit,
bloemengaard en beemd en bosch overheerlijk gloort:
daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord,
daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord!

Waar der vad'ren schoone taal klinkt met held're kracht,
waar men kloek en fier van aard vreemde praal veracht,
eigen zeden, eigen schoon 't hart des volks bekoort:
daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord,
daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord!

Waar aan 't oud Oranjehuis, 't volk blijft hou en trouw,
met ons roemrijk Nederland, één in vreugd en rouw,
trouw aan plicht en trouw aan God heerscht van zuid tot noord:
daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord,
daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord!


volkslied provincie limburg muziek midi mp3

Lied dateert uit 1909.

Tekst: G. Krekelberg.
Muziek: H. Tijssen.

Volkslied van de provincie Limburg (met muziek, midi).Flevolands volkslied


Waar wij steden doen verrijzen
op de bodem van de zee,
onder Hollands wolkenhemel
tellen wij als twaalfde mee.
Een provincie die er wezen mag,
jongste stukje Nederland,
waar het fijn is om te wonen,
mijn geliefde Flevoland!

Land gemaakt door mensenhanden,
vol vertrouwen en met kracht.
Waar de zee werd teruggedrongen
die zoveel verschrikking bracht.
Een provincie die er wezen mag,
jongste stukje Nederland,
waar het fijn is om te werken,
mijn geliefde Flevoland!

De natuur laat zich hier gelden
dieren kiezen nest of hol.
En de wijde vergezichten
stemmen ons zo vreugdevol.
Een provincie die er wezen mag,
jongste stukje Nederland,
waar het fijn is om te leven,
mijn geliefde Flevoland!


volkslied provincie flevoland muziek midi mp3

Lied dateert van 1986.

Tekst: Mak Zeiler.
Muziek: Riemer van der Meulen.

Volkslied van de provincie Flevoland (met muziek, midi).vlag van groningen
Groningen
vlag van friesland
Friesland
vlag van drenthe
Drenthe
vlag van overijssel
Overijssel


vlag van gelderland
Gelderland
vlag van utrecht
Utrecht
vlag van noord-holland
Noord-Holland
vlag van zuid-holland
Zuid-Holland


vlag van zeeland
Zeeland
vlag van noord-brabant
Noord-Brabant
vlag van limburg
Limburg
vlag van flevoland
Flevoland

 


   


Kinderliedjes       Popliedjes       Dutch folk songs

Home       Zoek       Links       Oproepjes       Gastenboek       Colofon