naambordje van nederlandse liedjes liedjessite liedjeswebsite In de OvertuinIn de Overtuin

De website waar muziek in zit !
Home

Volksliedjes A
Volksliedjes B
Volksliedjes C
Volksliedjes D
Volksliedjes E
Volksliedjes F
Volksliedjes G
Volksliedjes H
Volksliedjes I
Volksliedjes J
Volksliedjes K
Volksliedjes L
Volksliedjes M
Volksliedjes N
Volksliedjes O
Volksliedjes P
Volksliedjes R
Volksliedjes S
Volksliedjes T
Volksliedjes U
Volksliedjes V
Volksliedjes Wa  /  Wi
Volksliedjes IJ
Volksliedjes Z

Wilhelmus
Volkslied provincies
Oranje boven
Sinterklaasliedjes
Kerstliedjes
Kerstliedjes (vervolg)
Jaarfeesten
Canons

Zoek op alfabet / thema


Info

Inhoud website:
volkslied - nederlandse volkslied wilhelmus - met tekst en muziek mp3 - nederlands volkslied nederlandse volkslied nederland holland - complete teksten tekst en muziek nederlands volkslied van nederland nederlands lied nederlandstalig

Trefwoorden: couplet alle coupletten van het volkslied songtekst songteksten songtext liedtekst liedteksten strofe strofen nederland holland hollands lied hollandse volkslied zingen meezingen luisteren beluisteren auteur componist dutch anthem national anthem holland national hymn national song

Varianten: Wilhelmus van Nassauwe ben ik van duitse bloed dietse bloed Willem van Nassau Willem van Nassou volkslied complete tekst van het Wilhemus met achtergrondinformatie alle coupletten nederlandse volkslied info over nederlands volkslied
Het Nederlandse volkslied
 ∼  Wilhelmus  ∼ 


 
   
Wilhelmus van Nassouwe         - 1e couplet -
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

In Godes vrees te leven
heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven
om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren
als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren
in mijnen regiment.

Lijdt u, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven
bidt God nacht ende dag
dat Hij mij kracht zal geven
dat ik u helpen mag.

Lijf en goed al te samen
heb ik u niet verschoond,
mijn broeders hoog van namen
hebben 't u ook vertoond:
Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in den slag,
zijn ziel in 't eeuwig leven
verwacht den jongsten dag.

Edel en hooggeboren
van keizerlijken stam,
een vorst des rijks verkoren
als een vroom christenman,
voor Godes woord geprezen
heb ik, vrij onversaagd
als een held zonder vreden
mijn edel bloed gewaagd.

Mijn schild ende betrouwen         - 6e couplet -
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Van al die mij bezwaren
en mijn vervolgers zijn
mijn God, wil doch bewaren
den trouwen dienaar dijn,
dat zij mij niet verrassen
in hunnen bozen moed
hun handen niet en wassen
in mijn onschuldig bloed.

Als David moeste vluchten
voor Sauel den tiran,
zo heb ik moeten zuchten
als menig edelman.
Maar God heeft hem verheven
verlost uit alder nood,
een koninkrijk gegeven
in Israël zeer groot.

Na 't zuur zal ik ontvangen
van God mijn Heer dat zoet,
daarna zo doet verlangen
mijn vorstelijk gemoed:
dat is, dat ik mag sterven
met eren in dat veld,
een eeuwig rijk verwerven
als een getrouwen held.

Niet doet mij meer erbarmen
in mijnen wederspoed
dan dat men ziet verarmen
des Konings landen goed.
Dat u de Spanjaards krenken
o edel Neerland zoet,
als ik daaraan gedenke
mijn edel hart dat bloedt.

Als een prins opgezeten
met mijner heires-kracht,
van den tiran vermeten
heb ik den slag verwacht,
die, bij Maastricht begraven
bevreesde mijn geweld,
mijn ruiters zag men draven
zeer moedig door dat veld.

Zo het den wil des Heren
op dien tijd had geweest,
had ik geern willen keren
van u dit zwaar tempeest.
Maar de Heer van hierboven
die alle ding regeert,
die men altijd moet loven
en heeft het niet begeerd.

Zeer christlijk was gedreven
mijn prinselijk gemoed,
standvastig is gebleven
mijn hart in tegenspoed.
Den Heer heb ik gebeden
uit mijnes harten grond,
dat Hij mijn zaak wil redden
mijn onschuld maken kond.

Oorlof, mijn arme schapen
die zijt in groten nood,
uw herder zal niet slapen
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt u begeven
zijn heilzaam woord neemt aan,
als vrome christen leven
't zal hier haast zijn gedaan.

Voor God wil ik belijden
en zijner groten macht,
dat ik tot genen tijden
den Koning heb veracht,
dan dat ik God den Heere
der hoogsten Majesteit,
heb moeten obediëren
in der gerechtigheid.

muziek wilhelmus nederlands volkslied muziek afspelen  /  of klik hier
 
bladmuziek wilhelmus nederlands volkslied bladmuziek   (uit 1626)


Geuzenlied.

Uitvoering: bovenstaande uitvoering (mp3) is van de United States Navy Band.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Nieu geusen lieden boecxken (1576, 1581)
•  A. Valerius, Nederlandtsche gedenck-clanck (1626)
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1911, 1938, 1972)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).

Sinds 1932 is het Wilhelmus (een geuzenlied uit de 16e eeuw) het officiële volkslied van het Koninkrijk der Nederlanden. Het is het oudste lied ter wereld dat nog als volkslied in gebruik is. Vóór 1932 was trouwens het lied 'Wien Neerlands bloed' als volkslied in gebruik.

De tekst van het lied wordt wel toegeschreven aan Filips van Marnix van Sint-Aldegonde (1540-1598), indertijd als schrijver werkzaam voor Willem van Oranje (1533-1584). Het is echter onzeker of hij daadwerkelijk de auteur is.

De tekst van het Wilhelmus is een acrostichon: de beginletters van de 15 strofen vormen samen de naam: Willem van Nazzov, oftewel Willem van Nassouwe.

De inhoud verwijst naar de tweestrijd van Willem van Oranje in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Enerzijds probeert hij trouw te blijven aan de Spaanse koning, anderzijds wil hij boven alles trouw zijn aan het Nederlandse volk.

Tijdens deze Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje ontstond de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, die de basis vormt voor het huidige Nederland.

Van het lied worden over het algemeen het eerste couplet ('Wilhelmus van Nassouwe') en het zesde couplet ('Mijn schild ende betrouwen') gezongen.


geuzenliedboekje nieu geusen lieden boecxke  met geuzenlied en volkslied wilhelmus

Het Wilhelmus
In: Een nieu Geusen lieden boecxken, 1581
(ex. Koninklijke Bibliotheek).
   
 


   


Kinderliedjes       Popliedjes       Dutch folk songs

Home       Zoek       Links       Oproepjes       Gastenboek       Colofon